วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  อาเซียน Asean
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

หน้าหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
   
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาด"
นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้ิอย เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างอำเภอเขาย้อย กับ เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยมี นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ในเเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย เข้าร่วมลงนามด้วย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สหกรณ์เครดิตยุเนี่ยนตำบลทับคาง
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวต้อนรับแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย
 
 
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลเขาย้อยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านดอนทรายร่วมใจ 2.ชุมชนบ้านหนองแหน 3.ชุมชนบ้านท่าหอย 4.ชุมชนบ้านเขาย้อย หมุ่ 1 พัฒนา 5.ชุมชนบ้านห้วยแก้ว 6.ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา 7.ชุมชนบ้านสะพัง 8.ชุมชนบ้านสระพังร่วมใจ 9.ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี และ 10.ชุมชนบ้านหนองบัว
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี ม.1 ต.บางเค็ม และการประกวด Miss Recycle รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีและการทำความสะอาดชุมชนหนองส้ม โดยมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าที่อสม.และประชาชน ร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน

 
 
การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง
3.ราง
วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด
4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
5.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


 

 
 
โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผุู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น

 

 
 
โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 นายวันชัย  แต่งศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  17 มกราคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น

 

 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน  เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2562  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอส์แก่เยาวชน  ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรค เพื่อลดอัตราการติดเชื้อจากโรค 

 

 
 
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562
 เทศบาลตำบลเขาย้อย นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเขาย้อยร่วมตรรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ

 

 
 
ประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
 เทศบาล ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารทต.เขาย้อย จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจ.เพชรบุรีสัญจร วันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ร.ร.วัดท้ายตลาด

 

 
 
จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์
 เทศบาลตำบลเขาย้อย  นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย  และที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  วันที่ 9-10 มกราคม 2562

 

 
 
รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา
เทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมกับผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา และอื่นๆ ที่งานพระนครคีรีเมืองเพชร

 

 
 
กิจกรรมจิตอาสา
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเค็มทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณสระทอง ม.1 ต. บางเค็ม ประธานพิธีโดย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย