วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  ประมวลภาพเทศบาล
  อาเซียน Asean
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้า OTOP/แผนที่ท่องเที่ยว
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

หน้าหลัก   องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)  
 
 
   
จำนวนหัวข้อย่อย
1.ความสำคัญของการบริหารจัดการการรู้  
2.หลักการของการบริหารจัดการความรู้  
3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้  
4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้  
5.กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้  
คู่มือประชาชน
 
*คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
*คู่การชำระภาษี  
*คู่มือการลาพนักงานเทศบาล  
*คู่มือจัดทำแผนพัสดุ  
*คู่มือเบี้ยยังชีพ  
*คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
*คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560  
*คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์  
*คู่มือควบคุมอาคาร  
*คู่มือ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  
*คู่มือปฏิบัติงานราชการงานสารบรรณ  
*องค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชาน้อมนำสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลเขาย้อย"  
   
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|