วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  ประมวลภาพเทศบาล
  อาเซียน Asean
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้า OTOP/แผนที่ท่องเที่ยว
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร (27/6/2018)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เทศบาลตำบลเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 

  

 
 การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (14/3/2018)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คณะกรรมการประชาคมเมือง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
 

 
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (9/2/2018)
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีฐานกิจกรรมหลัก 4 Rs สำหรับเด็ก เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจังหวัดสะอาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (13 ม.ค. 61)
 

 
 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย (10/1/2018)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี เทศบาลตำบลเขาย้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกเทศมนตรี ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสุข ร่างกาย และจิตใจที่ดี มีความสามัคคีกัน จึงจัดกีฬาสัมพันธ์ ๔ สี และกองเชียร์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่อง ๔ Rs คือ Reduce,Reuse,Recycle,Repair
 

 
 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (14/12/2017)  
เทศบาลตำบลเขาย้อยประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และพฤติมิชอบ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 

 
 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (17/5/2017)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย และประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณถนนเลียบคลองตาเม ม.3 ตำบลทับคาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  อ่านต่อ..
 

 
 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (29/10/2017)  
เทศบาลตำบลเขาย้อย การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง อำเภอเขาย้อย ที่ ๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดพิธีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผุู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น   อ่านต่อ..
 
 
 การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด 4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง 5.รางวัลชมเชย  อ่านต่อ..
 
 
 กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี  อ่านต่อ..
 
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 มิ่งขวัญชาวไทย เทิดไท้สมเด็จพระแม่เจ้า 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  จัดงาน “มิ่งขวัญชาวไทย  เทิดไท้สมเด็จพระแม่เจ้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ใจสบาย คลายทุกข์ ประจำปี 2561
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  ร่วมกับ วัดห้วยหลวง  จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมใจสบาย  คลายทุกข์  ประจำปี  2561  ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา  วันที่ 25 - 30  พฤษภาคม  2561  ณ  วัดห้วยหลวง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  อ่านต่อ..
 

 
 มอบของที่ระลึก
 นางสาวทองเติม  พรพิเนตพงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย  มอบของที่ระลึกให้ผู้ที่แต่งกายชุดไทยทรงดำ  มาติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลเขาย้อย  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  หน่วยงานภาครัฐ

 

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย